حقیقت

لاثارو پرسید: ولی دن مانوئل، حقیقت، حقیقت از همه چیز عزیزتر است!

و او سراپا لرزان در گوشم آهسته گفت: حقیقت؟ لاثارو شاید حقیقت چندان تحمل ناپذیر و هول انگیز و تلخ و مرگبار باشد که مردم عادی نتوانند با آن زندگی کنند.

مرا فرستاده اند اینجا که دل بندگان خدا را خوش کنم، خوشحالشان کنم، به این خیال بیندازمشان که جاودانه اند، من برای وصل کردن آمده ام نه برای فصل کردن. مهم این است که بدون تشویش و در صلح و صفا زندگی کنند و با خقیقت، با حقیقتی که من قبول دارم، یک لحظه هم نمی توانند سر کنند. بگذاریم زندگیشان را بکنند. این همان کاری است که کلیسا می کند، زندگی را برایشان زیستنی جلوه می دهد...

همه ادیان تا انجا که به مومنان و معتقدان خود حیات روحانی می بخشند، مادام که درد بزرگشان را که می دانند برای مردن زاده شده اند تسکین و تسلی دهند، حقیقت دارند. ... و دین من چیست؟ دین من این است که در تسلی بخشیدن به دیگران ـ حتی اگر خودم آن تسلی را باور نداشته باشم تسلی پیدا کنم.

قدیس مانوئل نیکوکار شهید ـ میگل د اونامونو

/ 2 نظر / 24 بازدید
شیما

من عاشق این کتابم ...