ندارد

به همین مسخرگی.. به همین سادگی... یک روز سرما می خوری و آنتی بیوتیک که قرار است سرماخوردگیت را خوب کند می زند کلیه هایت را نابود می کند. دیالیز می شوی و یکهو حس می کنی خیلی سردت است، رویت را می کشی که بخوابی اما به جایش همان 11 گرم عجیب از وجودت می زند بیرون و یعد یخ می کنی ... سرد سرد می شوی... همین قدر ساده، همین قدر مسخره.

آن گوشه ماتریالیست سرم بدجوری دلش می خواهد پابرهنه بدود روی همین پل سرکوچه و به سمت اولین قطاری که با شتاب به سمت ناکجا می راند پرواز کند.

 

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
الهام

آن گوشه ماتریالیست سرت و سرم را دوست دارم اما تمام هستی سیما را بیشتر خیلی خیلی بیشتر...